Hiligaynon – Poems • Peter Solis Nery
Page Hits 322,377

 


POEMSKon ang akon kalangkag
Nagamuad sa akon dughan
Nga daw munggo nga ginhuluman

Nagatangla ako sa langit
Kag nagapangamuyo
Nga kuntani magbundak ang ulan

Nga kuntani kis-a mo pa
Mamulalungan ang akon mga mata
Nga halos malumos, halos kapulan

Sang tuman nga kapung-aw
Pagahandurawon ko ikaw
Sa sining kalibutan, sa damgo

Kag sa iban pa nga mga kalibutan
Kay paano ko malimtan ang binhi
Nga ginsabwag mo sa akon dughan?

Ang...Sa akon relihiyon, may mga adlaw sang pagpamalandong
Kasubong abi sang Domingo, Paskwa, kag Biyernes Santo;
Ang imo relihiyon kaulag, wala sang ginapakasanto nga adlaw
Ang imo kailigbon, ang tanan nga adlaw misteryo sang kalipay.

Kon luyag mo magpautwas sang imo pagpalangga kag pagtuo,
Nagasulod ka sa balaan nga templo sang akon espiritu – kon kaisa,
Paagi sa atubang nga ganhaan; kon kaisa, sa likod nga pwertahan.
Ginasimba mo ako, ginadayaw, ginabayaw,...Didto sa likod sang bodega, didto sa kural sang kabayo,
Sa pangpang sang suba, sa handong sang puno sang chico,
Sa mga duog kon diin wala ginapaabot, wala ginapanan-aw,
Sa nalulon nga amakan, sa madamo pa nga mga lugar sa bukid,

Apang una gid sa tanan, didto sa wayang nga napun-an
Sang mahumot nga mga bulak; ginpahigda ko ikaw sa katre
Sang mga hilamon kag magagmay nga mga bulak tubtub
Kita man nangin bulak – maamyon, putli, kag makahas.

Sa kon...Nalipat sila sa imo sang ila ginsiling nga ang gugma
Sang mga tigulang daw sa igi nga nagakamang
Tungod bisan linghod ka pa, pinalangga, masupog ka
Magkamang sa akon lawas, magkapyot sa akon dughan.

Paano ko itikwang ang habal nga paho nga nagapalapit
Sa nagaedad nga ginamos? Ang imo pagpaangga
Kasubong aslum sang bagnas nga paho nga ginapakalabi
Sang sinamak labaw sa katam-is sang luto nga bunga.

Kon ang igi may gabi kag gata, luyag ko ikaw, palangga,Isa ka gab-i, sa baybayon sang bilog nga bulan,
Ginpahipos sang baba mo ang baba ko,
Gin-angkon sang imo mga kamot ang pagkatawo ko.
Kag tungod nga ginahigugma ko ikaw,

Nagpati ako nga ginahigugma mo man ako.
Ginpangita sang dila ko ang dila mo,
Kag ginpangita pa gid niya ang iban pa
Nga mga dila sa imo pusod, pus-on, kag kinatawo.

Daw baroto ako sang kalipay nga nagpaanod-
Anod sa dagat sang kailigbon. Kag sang nagkanay na
Ang dagat,...Bulag kon magromansa ang alibangbang, nagasala-sala –
Daw sa wala sia sang aputan, wala nakahibalo kon diin mauna,
O diin masugod, sang halok; ginasalalama n’ya hurikap
Ang tanan-tanan nga sinipad sang ginakalaman nga bulak.

Kon kaisa, luyag ko nga halukan mo ako kasubong ikaw
Isa ka alibangbang: luyag ko nga pangilalahon sang imo mga bibig
Ang tagsa ka bahin sang akon lawas, luyag ko magsalimuang ka,
Kag sa akon kahumot, magsala-sala nga daw wala...Ang bug-os ko nga kaundan may kauhaw, may panagitlon;
May pagkinam-kinam para sa imo ang akon huna-huna,
Nagalaway-laway ako kag nagapangita sang katam-is
Kag kanamiton nga ginpatilaw mo sadto sa akon.

Sa masami, ginapanan-aw ko ikaw nga ulan gikan sa langit
Kag ako ang nagabagtik nga duta nga nagahulat sa imo;
Apang kon magtapik ang aton mga hublas nga lawas,
Mabudlay hangpon kon sin-o ang langit, kag sin-o ang duta.

Ang imo mga halok, daw pispis...Ikaw ang akon simbahan, ang imo lawas amo ang akon katedral;
Kon magsulod ako langitnon nga nagakanta ang mga anghel;
Mabatyagan naton ang ginapaabot nga himaya – makita naton,
Masimhutan, madamilan, mabatian, mahikap, mauyatan.

Dayon, ikaw man ang akon komunyon, ang balaan nga ostias
Nga nagatapik sa akon ngala-ngalahan; tungod ang imo lawas,
Ang imo baba, dila, kag kinatawo nagapang-aha nga kakason
Sang akon mapisan nga dila gikan sa atup sang akon...