Ang Gugma nga daw Munggo

Kon ang akon kalangkag
Nagamuad sa akon dughan
Nga daw munggo nga ginhuluman

Nagatangla ako sa langit
Kag nagapangamuyo
Nga kuntani magbundak ang ulan

Nga kuntani kis-a mo pa
Mamulalungan ang akon mga mata
Nga halos malumos, halos kapulan

Sang tuman nga kapung-aw
Pagahandurawon ko ikaw
Sa sining kalibutan, sa damgo

Kag sa iban pa nga mga kalibutan
Kay paano ko malimtan ang binhi
Nga ginsabwag mo sa akon dughan?

Ang gugma nagapanalingsing
Kasubong sang sublak nga nagapanginyawat
Kag nagapatambok sa akon kalangkag.

 

© Peter Solis Nery, Prince of Ngoyngoy Collection [2001]