Soneto Erotico #51

Bulag kon magromansa ang alibangbang, nagasala-sala –
Daw sa wala sia sang aputan, wala nakahibalo kon diin mauna,
O diin masugod, sang halok; ginasalalama n’ya hurikap
Ang tanan-tanan nga sinipad sang ginakalaman nga bulak.

Kon kaisa, luyag ko nga halukan mo ako kasubong ikaw
Isa ka alibangbang: luyag ko nga pangilalahon sang imo mga bibig
Ang tagsa ka bahin sang akon lawas, luyag ko magsalimuang ka,
Kag sa akon kahumot, magsala-sala nga daw wala sang aputan.

Apang kon kaisa, luyag ko man nga medyo haras-haras ka:
Nagapangsaroso sa tuman nga kakunyag, daw hubog nga buyog
Nga masupog magsuyop sang akon pinakatinago nga dugos.

Tuhay gid kon magromansa ang mapisan nga buyog, daw piho –
Wala sang kakuyaw, wala sang pagbalabala, daw nahibaluan n’ya:
Sarang sia makadiretso sa nagahulat nga taguangkan sang bulak.

 

© Peter Solis Nery, Kakunyag Collection [2005]