Soneto Erotico #91

Sa akon relihiyon, may mga adlaw sang pagpamalandong
Kasubong abi sang Domingo, Paskwa, kag Biyernes Santo;
Ang imo relihiyon kaulag, wala sang ginapakasanto nga adlaw
Ang imo kailigbon, ang tanan nga adlaw misteryo sang kalipay.

Kon luyag mo magpautwas sang imo pagpalangga kag pagtuo,
Nagasulod ka sa balaan nga templo sang akon espiritu – kon kaisa,
Paagi sa atubang nga ganhaan; kon kaisa, sa likod nga pwertahan.
Ginasimba mo ako, ginadayaw, ginabayaw, ginapakomunyon

Sang pinasahi nga ostia kasubong ulihi nga panihapon bag-o mo ako
Putikon sang mga halok, karuson sang pagkaumol kag paghigugma;
Ginakoronahan mo ako sang imo mga tudlo nga nagagan-it sa akon

Buhok samtang ara ka sa tunga sang himaya kag kanamiton.
Dayon, ginapatalikod mo ako, ginapadupa kag ginalansang sa krus;
Ang imo lawas daw kahoy nga nagahakus sa akon gikan sa likod.

 

© Peter Solis Nery, Kakunyag Collection [2005]